در اين جلسه از تفاهم نامه منعقده با بيمه تعاون در ساختمان شماره 2 وزراتخانه ، رونمايي شد.

 مديريت مركز روانشناسي و مشاوره راه فردا جناب آقاي دكتر مجيد محمودي مظفر  نيز در اين جلسه حضور داشتند.

 

 

 

 

^