كلاس مديريت استرس در بحران براي معلمين مدارس 

مدرس خانم دكتر الناز صالحي پور  روانشناس باليني

 

كلاس مديريت استرس در بحران

 

كلاس مديريت استرس در بحران

 

 

 

 

^