محدوده سبز: کارهای خوب کودک

محدوده زرد: کارهای نه خوب و نه بد(که اشتباهات کودک درحوزه مهارت رانیزشامل میشود که اشکالی ندارد مهارت ندارد وباید اشتباه کند تا یادبگیرد)


محدوده قرمز : که خارج شدن از محدوده ارزشهاست که تنها5% کارهای کودک راتشکیل می دهد ونیاز به تنبیه صحیح بدون خشونت و عصبانیت دارد


ولی متاسفانه اکثر تنبیه های والدین برای کارهای محدوده زرد کودکان است که کارهای بدون ایراداست، کودک میخواهد کمک مادر کند ظرفی را می شکند یا خرابکاری میکند که به دلیل مهارت کم آنهاست


به جای تمرکز روی 5 درصد خطاهای کودک به 95درصد کارهای کودک که بدون اشکال است توجه کنید بخصوص 40 درصدکارهای خوب کودک و آن هارا به زبان بیاورید.فريبا همتي ، روانشناس كودك ، مركز روانشناسي و مشاوره راه فردا

^