مشکلات کودکان به طور کلی در دو دسته قرار می گیرند:

•درونی سازی: مشکلات رفتاری کودک به سمت خودش است و به خود آزار می رساند. البته اطرافیان اذیت و نگران می شوند ولی کودک قصد آزار دیگران را ندارد. مانند: اضطراب، افسردگی، اختلال یادگیری، عدم تمرکز

•برونی سازی: مشکلات رفتاری کودک به سمت بیرون است و دیگران را اذیت می کند. مانند: پرخاشگری، لجبازی، بهانه گیری ، ناسازگاری و نافرمانی کودک.

برای درمان اختلالات درونی ساز، حتماً نیاز است که به متخصص روانشناسی برای درمان مراجعه شود، اما در مشکلات برونی سازی اگر والدین تکنیک های لازم را آموزش ببینند، می توانند درمانگر کودک خود در خانه باشند و همچنین از مشکلات آتی آنها که ممکن است از اشتباهات تربیتی والدین ایجاد شود، پیشگیری کنند.


با فراگیری تکنیک های مربوط به مدیریت رفتاری والدین می توانید در زمینه های زیر در رابطه با فرزندتان موفق عمل کنید:

مسئولیت پذیری، کاهش پرخاشگری، رفع لجبازی و بهانه گیری، افزایش رفتار مطلوب، ی حذف رفتارهای نامطلوب


دکتر زهرا ترابی ، روانشناس کودک ومدرس دانشگاه ، مركز مشاوره و روانشناسي راه فردا

^