مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است و جسم پینه ای سبب می شود بین فعالیت های دونیمکره هماهنگی ایجاد شود.

هر نیمکره مغز کنترل یک قسمت از بدن را بر عهده دارد و به این ترتیب نیمکره چپ مغز کنترل طرف راست بدن و نیمکره راست مغز، سمت چپ بدن را کنترل می کند.

درغالب مردم طرف راست بدن به علت فعال بودن نیمکره چپ نسبت به طرف چپ بدن آن ها برتری دارد. بدین معنی که بیشتر از چشم و گوش و دست و پای راست خود استفاده می کنند. اما در برخی ها طرف چپ برتری دارد. استفاده ترجیحی از یک طرف بدن را برتری طرفی یا برتری مغزی می گویند. برقراری برتری در یکی از نیمکره ها موجب احساس ثبات و اطمینان و کسب مهارتهای کامل حرکتی در فعالیت ها و افزایش کارایی افراد می شود.

اما افرادی نیز وجود دارند که طرف راست یا چپ آن ها تماماٌ برتری ندارد بلکه بخشی از اندام طرف راست و بخشی از اندام های طرف چپ آن ها بر تر می باشد. در اینگونه افراد عدم غلبه طرفی مغز وجود دارد. البته همیشه این امر مشکل ساز نیست. اما تحقیقات نشان داده که عدم غلبه طرفی موجب ایجاد اختلالات یادگیری، خستگی وکاهش توجه و کاهش عملکرد ذهن می شود.

با انجام تست توسط متخصص روانشناس می توان به عدم غلبه طرفی پی برد و با تمرینات مخصوص و ساده غلبه طرفی را ایجاد کرد. توجه به این امر مخصوصا در کودکان برای افزایش تمرکز و بهبود عملکرد درسی مهم است.

 

 


دکتر زهرا ترابی ، روانشناس کودک و مدرس دانشگاه ، مركز روانشناسي و مشاوره راه فردا

^