مهارت‌های زندگی، توانایی‌های روانی و اجتماعی برای رفتار انطباقی و موثر هستند که افراد را قادر می‌سازند تا به طور موثرتری با مقتضیات و چالش‌های زندگی روزمره مقابله کنند.

با استفاده از تحقیقات انجام شده روی کودکان بزهکار، این نتیجه حاصل شد که 10 ویژگی اصلی وجود دارد که کمبود آنها باعث بزهکاری در کودکان می‌شود. حال اگر ما این 10 مهارت را به فرزندانمان آموزش دهیم، می‌توانیم یک کودک قوی تربیت کنیم که کیفیت زندگی بالاتری خواهد داشت و از روی‌آوردن به بزهکاری در آن‌ها پیش‌گیری می‌کنیم.

آموزش این مهارت ها به افزایش توانمندی در مسائل مختلف زندگی کمک می کند. مهارت ها شامل خودآگاهی، اعتماد به نفس، روابط بین فردی و ارتباط موثر، حل مسائل، تصمیم گیری، قاطعیت و جرأتمندی، مقابله با استرس و هیجانات، تفکرخلاق ، تفکر نقاد ...است.

والدین می توانند این مهارت ها را از طریق بازی، داستان، ایفای نقش به کودک آموزش دهند و در زندگی روزمره به آنها عمل کنند تا این که مهارت ها برای کودک درونی شود.

دکتر زهرا ترابی ، روانشناس کودک و مدرس دانشگاه ، مركز روانشناسي و مشاوره راه فردا

^