قسمت اول

 

 


١.پاداش هاي تصادفي براي بد رفتاري شامل :

توجه اجتماعي
پاداش هاي مادي
پاداش هاي عملي
پاداش هاي خوراكي

٢.تشديد رفتار شامل :

كودك - والدين
والدين - كودك

٣.يادگيري از طريق مشاهده شامل :

والدين
خواهران و برادران بزرگتر
هم سن و سالان

٤.ناديده گرفتن رفتارهاي مطلوب٥.نحوه دستور دادن والدين به فرزندانشان شامل :

بيش از حد
كمتر از حد
بسيار سخت
پشت سرهم
بي موقع
بسيار مبهم
زبان بدن

٦.پيام هاي عاطفي شامل :

پيام هاي حاكي از خشم
پيام هاي القا كننده گناه
ترور شخصيت

٧.استفاده نادرين از تنبيه شامل :

تهديدهايي كه هيچ گاه عمل نمي شوند
تنبيه هنگام عصبانيت شديد
تنبيه در اوج رفتار بد
تنبيه بي ثبات


برگرفته از كتاب : دامهایی که والدین در آنها گرفتار میشوند
نويسنده: متیوساندرز، ترجمه نوشین شمس

^