قسمت  چهارم


ناديده گرفتن رفتارهاي مطلوب


بعضي از كودكان مشكلات رفتاري زيادي دارند، زيرا والدينشان به ندرت به رفتارهاي خوب آنان توجه مي كنند و آنان را مورد تشويق قرار مي دهند، ولي هر بار اشتباهي از آنان سر مي زند، به شدت مورد مواخذه قرار ميگيرند. بازخوردي كه از ديگران در قبال كار درست خود مي گيرين، در ايجاد نگرش مثبت به خود در ما بسيار اهميت دارد.


٨٥ درصد از كل توجهاتي كه به كودك مشد، در نتيجه رفتارهاي منفي مانند نق زدن و قهر كردن بود، در صورتي كه فقط ١٥ درصد از توجهات مادر به خاطر كارهاي مثبت بود. با وجود اين كودك در حدود ٥٢ درصد از آن مدت واقعا رفتار مناسبي داشت. او در اين پنج روز حتي يك بار هم به خاطر رفتار مثبت خود مورد تعريف و تمجيد قرار نگرفت. مادر هنگامي كه متوجه شد كودكش بيش از نيمي از زماني را زير نظر قرار گرفته بود، بسيار بچه خوبي بوده، واقعا تعجب كرد. او فكر مي كرد كودكش در حدود سه چهارم از آن زمان را مشغول شيطنت كردن بوده است.


اين كودك پاداش ناچيزي در قبال رفتار خوب دريافت مي كرد.

پس هميشه به ياد داشته باشيد : اگر بر اثر بي توجهي رفتار خوبي از بين رفت، اصلا تعجب نكنيد.
برگرفته از کتاب برای همه درها و مادرها
نويسنده: متیو ساندرز، ترجمه نوشین شمس

^