(قسمت دوم)

 

 

والدین ناراضی

 

 بسیاری از رفتارهای "والدین بی توجه" را از خود نشان می دهند اما به شیوه ای بسیار منفی تر

 بیان هیجانات فرزندشان را مدام مورد عیب جویی و قضاوت قرار می دهند

 بر خوش رفتاری و مطابق استاندارد رفتار کردن تأکید بسیار زیادی دارند 

معتقدند هیجانات منفی باید کنترل شوند 

معتقدند که بچه ها بایستی از بزرگترها اطاعت کنند

 معتقدند که هیجانات باعث تضعیف انسان می شوند 

باور دارند که هیجانات منفی باعث اتلاف زمان و انرژی انسان می شوند و آسیب رسانند

 

 

تأثیر این سبک فرزندپروری روی فرزندان
مشابه تأثیرات سبک فرزندپروری والدین بی توجه است که در قسمت اول بیان شد.

...ادامه دارد

 

 

 

راهکارهای تربیتی _ فریبا همتي، روانشناس کودک و نوجوان ، مرکز روانشناسی و مشاوره راه فردا

 

 

 

^