💟 پدراني كه در زندگي فرزندانشان شركت دارند، در پرورش كودكان همدل سهم بسزايي دارند.

✡️ بر اساس پژوهشهايي كه انجام شده است؛ كودكاني كه در پنج سالگي، پدرانشان به شكل مثبتي در مراقبت از آنها فعال بودند؛ سي سال بعد بزرگسالان همدلتري شدند تا آنهايي كه پدرانشان غايب بودند.

✡️ موضوع نگرانكننده اين است كه بسياري از پدران به شكل اختياري خود را از زندگي فرزندانشان كنار كشيده اند.

 

 

 

 

فریبا همتی روانشناس کودک

مرکز مشاوره راه فردا

^