💟 اجازه بديم بچه ها با ما و كنار ما آشپزي كنند.

✡️ هم دختران هم پسران از غذا پختن بسيار مي آموزند.

☸️ فوايد اشپزي براي كودكان:

اول: همكاري را مياموزد.

دوم: با لمس كردن مواد و مخلوط كردن آنها در حقيقت با قوانين طبيعت آشنا ميشود و از شناخت آنها لذت ميبرد.

سوم: باعث تقويت مهارتهاي حركتي در كودك ميشود.

چهارم: بچه ها خوش غذا تر ميشوند. اگر فرزندتان خوش غذا نيست حتما اجازه دهيد در پختن غذا با شما همكاري كند.

پنجم: كودك صبر را مي آموزد و ياد ميگيرد براي رسيدن به هدفش صبر كند.

ششم: كودك نظم و ترتيب را مياموزد زيرا براي پختن يا درست كردن غذا بايد از قوانين خاصي پيروي كنيد.

 

 

فریبا همتی 

روانشناس کودک و نوجوان

مرکز مشاوره راه فردا

^