💟 افزايش حرمت نفس كودكان:

☸️ به كودك كمك كنيد به خود اعتماد كند. او را به طور مستقيم تصحيح نكنيد. اشتباهاتش را با تنبيه و داد زدن جواب ندهيد. بگذاريد بداند همه اشتباه ميكنند.

✡️ وقتي فرزندتان به سراغ شما مي آيد، كارتان را قطع كنيد (صحبت با تلفن، حرف زدن با يك دوست، تماشاي تلويزيون) و به چشمانش نگاه كنيد.

🔯 با او قهر نكنيد.

☯️ نام فرزندتان را با آهنگي خوش بيان كنيد.

⚛️ پدر و مادر بايد در مقابل فرزندشان عضوي واحد باشند. اگر اختلاف براي انتخاب روش تربيتي داريد اجازه ندهيد فرزندتان از آن آگاه شود.

✡️ از شش سالگي براي فرزندتان مربي ورزشي بگيريد تا در رشته يي خاص موفق شود. بهترين ورزشها مخصوصا براي دختران فوتبال و بسكتبال است.

☸️ احساسات فرزندتان را تاييد كنيد. "ميدونم مي ترسي" به جاي، اينكه ترس نداره. "ميدونم خسته يي" به جاي، بسه غر نزن.... گاهي با سليقه او براي خود خريد كنيد و وقتي با او هستيد از آن وسيله استفاده كنيد.

☯️ گاهي از او معذرت بخواهيد تا بداند ما همه اشتباه ميكنيم.

✡️ گاهي در جواب سوالش بگوييد نميدانم تا بداند ندانستن بد نيست.

🔯 به او مسئوليتهايي در حد توانش بدهيد.

☸️ حرمت نفس خود را افزايش دهيد. كودكان از ما الگو ميگيرند.

✡️ بر نقاط قوت فرزندتان تاكيد كنيد.

☯️ اجازه دهيد فرزندتان ريسكهاي بي خطر كند. بگذاريد اشتباهات بي خطر انجام دهد.

⚛️ بگذاريد در مورد غذا، لباس، بازي و مسايل خصوصي زندگيش خودش تصميم بگيرد و در صورت نياز به كمك شما، به آنها احساس گناه ندهيد.

✡️ هرگز فرزندتان را مخصوصا در مقابل ديگران مسخره نكنيد. در جمع به او نخنديد مگر زماني كه او چنين انتظاري از شما دارد.

☯️ فرزندان بايد بدانند پدر و مادرشان آنها را بي قيد و شرط و در هر شرايطي دوست دارند.

✡️ به همسرتان مقابل فرزندتان بي احترامي نكنيد.

☯️ اگر به كسي آسيب زدند يا به حقوق كسي تجاوز كردند متوقفشان كنيد، و به ديگران هم اجازه ندهيد به حريم فرزندتان تجاوز كنند. شما هم حريم و مالكيت فرزندتان را محترم بدانيد.

🔯 برد و باختشان برايتان بي اهميت باشد. وقتي تلاششان را كردند حتي اگر برنده نبودند برايشان جشن بگيريد.

☸️ فرزندان را وارد اختلاقات خانوادگي نكنيد.

🔯 بر سر فرزندتان فرياد نزنيد.

✡️ براي كارهايي كه برايشان ميكنيد بر سرشان منت نگذاريد.

⚛️ او را با هيچ كس مقايسه نكنيد.

⚛️ هرگز بدي كسي را جلو فرزندتان يا به فرزندتان نگوييد.

⚛️ هرگز با كودك درد دل نكنيد.

 

 

 

فریبا همتی 

روانشناس کودک و نوجوان 

مرکز مشاوره راه فردا

^