بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت: در كره زمين هر كسي ميتواند با هر انسان ديگري كه محرم او نيست و از جنس مقابل اوست، ازدواج نمايد. بنابراين جدا از مليت، مذهب، فرهنگ و زبان هر كسي ميتواند با هر كسي ازدواج كند. اما در اين بخش شرايط بسيار ظريف و جزئي را از نظر خواهيد گذراند كه آن گاه چنين به نظر خواهد رسيد كه هيچ كس نميتواند با هيچ كس ازدواج نمايد!

چون در بعضي ممالك ازدواج يك زندگي بيتاريخ است و تنها نقطه پايان آن مرگ است، عواملي حضور دارند كه چگونگي زندگي ما و اندازة توفيق آن را روشنتر ميكنند. با تاسف بايد گفت كه مردم ما به اين عوامل توجه كافي ندارند،بلكه بيشتر به خوشگلي عروس از سوي خانواده مرد توجه ميشود و از سوي خانواده خانم، پولداري مرد يا اندازه تحصيلات او مورد توجه است. در مشاوره ازدواج زيبايي بهايي اندك دارد. اولين عامل كه مورد نهايت توجه ماست ويژگيهاي شخصيتي زوجين است. همچنين شخصيت طبيعي و نرمال فرد و دسته بندي عمومي درونگرا و برونگرا بر ما روشن شود که اهمیت ویژه برای ما دارد.
تعريفي از شخصيت نرمال، شخصيتي است كه از تمام شخصيتهاي موجود انساني ذره اي در خود داشته باشد. بنابراين، اين شخصيت در حد وسط تمام شخصيتها قرار دارد.


تقسيم بندي شخصيتها:

1-درونگرا:

1-1-شخصيت وسواسي
1-2-شخصيت سوء ظني
1-3-شخصيت اسكيزوئيد
1-4-شخصيت اجتنابي

2-برونگرا:

2-1 شخصيت هيستريونيك يا فرد هيستريك
2-2 شخصيت ضد اجتماعي، بزهكاران و تبهكاران.
2-3- شخصيت خود شيفته.
2-4- شخصيت انفجاري
2-5- شخصيتهاي خود آزار و ديگر آزار

3-شخصيت افسرده:

يك شخصيت نرمال موجودي است كه از تمام شخصيتهاي گفته شده و شخصيتهاي ديگري كه گفته نشده است، ذره اي در خود دارد. اگر در يك درجه بندي درون گرا را صفر بگيريم و برون گرا را 100 بگيريم يك فرد طبيعي نرمال درجهان در حدود پنجاه دارد. براي تشخيص شخصيت، آزمون ويژه اي وجود دارد كه بر اساس آن ميتوان حكم صادر كرد.


 

 
دکتر مجید محمودی مظفر ، روانشناس و استاد دانشگاه ، مرکز مشاوره و روانشناسي راه فردا

^