تفاهم به معناي مقصود يكديگر را فهميدن و درك كردن مطلب همديگر است. تفاهم در ازدواج به معناي فهم مشترك يا فهم نزديك همسران نسبت به يک موضوع است. معمولاَ وقتي از افراد سؤال ميشود كه براي ازدواج موفق چه مواردي مهم است يكي از موارد مهمي كه از طرف اكثر افراد بيان ميشود، تفاهم است. متأسفانه در ميان مردم، اکثراً تفاهم با توافق اشتباه گرفته ميشود. تفاهم يعني فهم نزديك به هم داشتن اما توافق يعني تلاش براي رسيدن به يک فهم نزديک به هم. افرادي كه با هم تفاهم دارند به راحتي و سهولت با هم روزگار ميگذرانند اما آنها كه با هم توافق كردهاند ممكن است در طول زمان به توافقات خود پايبند نباشند و از توافق خود عدول كنند. تفاهم يعني من و تو بدون اينكه از قبل با هم توافق كرده باشيم، نظراتمان نزديك به هم است. اما توافق يعني من و تو لازم است انرژي مصرف كنيم و نظراتمان را به هم نزديك كنيم.

تفاهم بدون نياز به صرف انرژي به دلايل مختلف از جمله پيشينهي همانند، از قبل در همسران وجود دارد. دليل اصلي اينکه ذکر ميشود افرادي که تفاوت زياد سني، فرهنگي اجتماعي، تحصيلي، ديني و … دارند براي ازدواج با يکديگر مناسب نيستند، اين است که اين افراد تفاهم زيادي با هم نخواهند داشت. تفاوتهاي فرهنگي، قومي، نژادي، سني، مذهبي، اجتماعي و تحصيلي باعث ميشود که نگرش افراد به دنيا و موضوعات زندگي متفاوت باشد. وقتي که نگرشها متفاوت باشد تفاهم با مشکل روبرو خواهد شد.

مطمئناً توافق جايگاه بسيار مهمي در زندگي مشترك دارد اما آنچه در مورد انتخاب همسر مهم است، تفاهم است. براي آنكه بفهميم با چه كسي تفاهم داريم لازم است خودمان را و خواستههاي خودمان را بشناسيم و از آنجا كه ازدواج حوزهاي است با متغيرهاي متعدد، وقتي همسران در مورد هر كدام از اين متغيرها فهم نزديك به هم داشته باشند، ميتوانيم بگوييم كه در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند. تفاهم يك مفهوم كلي است كه از تفاهم در تك تك موضوعات تفاهم تشكيل ميشود. موضوعات تفاهم، همان موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج است.

بنابراین موضوعات تفاهم عبارتند از:

1 ـ سرگرمي ها و علايق

2 ـ باورها و ارزشهاي ديني

3-باورها و اصول اخلاقي

4 ـ دوستان

5ـ اهداف، رشد و پيشرفت شخصي

6ـ خویشاوندان

7 ـ رابطه ي صمیمانه با همسر

8 ـ خانوادهي خود

9 ـ خانوادهي همسر

10 ـ حل اختلاف

11 ـ پول و مسايل مالی

12 خواستهها و توقعات

13 ـ رويارويي با هيجان

14 ـ وظايف زن و مرد در خانواده

15 ـ فرزند و تربیت فرزند

16 ـ موضوعات جنسي


لازم است در تك تك اين موضوعات بين همسران تفاهم وجود داشته باشد، تا بتوانيم بگوييم كه همسران باهم تفاهم دارند. براي اينكه متوجه شويم كه تفاهم ما با همسر آيندهمان چهقدر است، لازم است كه تست تفاهم تهيه شود.

دکتر مجید محمودی مظفر، روانشناس و استاد دانشگاه، مرکز مشاوره و روانشناسي راه فردا

^