خانم دكتر گلدريك «خانواده درمانگر»، فهرست زير را از علائم هشدار دهندهي ازدواج تهيه كرده است. اين فهرست به ترتيب اولويت تهيه شده است و هر چه كه يك عامل در مرتبهي بالاتري باشد احتمال مسأله دار شدن ازدواج و نهايتاً طلاق بالاتر است.1 ـ زوجين به فاصلهي كوتاهي از يك فقدان معنيدار با هم آشنا شوند يا ازدواج كنند.

2 ـ آرزوي دور شدن از يك نفر در خانوادهي پدري عاملي براي ازدواج باشد.

3 ـ پيشينهي همسران به طور معناداري متفاوت باشد (به لحاظ مذهبي، تحصيلي، طبقهي اجتماعي، قوميت و سن)

4 ـ زن و شوهر از جمع خواهر و برادري ناسازگار برخاسته باشند.

5 ـ زن و شوهر يا خيلي نزديك به خانوادههايشان و يا خيلي دور از آنها سكونت داشته باشند.

6 ـ زن و شوهر به لحاظ مالي يا عاطفي به خانوادههاي خود وابسته باشند.

7 ـ ازدواج قبل از سن بيست سالگي.

8 ـ مدت آشنايي و يا نامزدي كمتر از شش ماه باشد و يا اينكه بيشتر از سه سال به طول انجامد.

9 ـ مراسم ازدواج بدون حضور خانواده يا دوستان فعلي انجام شود.

10 ـ زن، قبل از ازدواج حامله شود يا در خلال سال اول ازدواج حامله شود.

11 ـ همسران دورهي كودكي يا نوجواني خود را دورهاي ناشاد و بد محسوب كنند.

12 ـ همسران، رابطهي ضعيفي با خواهر و برادران و يا والدين خود داشته باشند.


دكتر مجید محمودی مظفر ، روانشناس و استاد دانشگاه، مرکز روانشناسي و مشاوره راه فردا

^