تنها زماني ميتوانيد فرد مناسبي را براي زندگي خود پيدا كنيد كه خودتان فرد مناسبي شده باشيد حتي اگر فرد مناسبي را بهعنوان همسر برگزينيد اما خود شما فرد مناسبي نباشيد، ارتباط شما ناچار به شكست منجر خواهد شد. خانم اشتاينم ميگويد:

افراد زيادي هستند كه در جستجوي فرد مناسبي هستند، بيش از اينكه تلاش كنند تا خود فرد مناسبي شوند.

پروفسور اولسون استاد دانشگاه مينهسوتا و يکي از دانشمندان به نام، ملاکها و معيارهاي زير را براي ازدواج موفق پيشنهاد ميکند. اگر به فكر ازدواج هستيد يا در آينده قصد ازدواج داريد، اين ملاكها در انتخاب همسر به شما كمك خواهد كرد.

1 ـ قبل از ازدواج هر دو نفر بايد مستقل و پخته باشند.

هر چه دو نفري كه ميخواهند با هم ازدواج كنند پختهتر و مستقلتر باشند ايجاد ارتباط صميمانه راحتتر و سادهتر خواهد بود. استقلال و پختگي اغلب در طول زمان و گذر عمر همراه با افزايش سن بدست ميآيد و همين ميتواند دليل خوبي براي صبر كردن در ازدواج باشد. بهترين عامل پيشبينيكنندهي ازدواج موفق بر اساس تحقيقات، سن همسران در هنگام ازدواج است. هر چه كه سن آنها پايينتر باشد و كم سن و سالتر باشند، احتمال طلاق افزايش مييابد. به نظر ميرسد كه دليل اين اتفاق اين باشد كه افراد مسنتر ثبات بيشتري دارند و دقيقتر ميدانند كه از ازدواج چه ميخواهند.

2 ـ هر دو نفر به همان اندازه كه ديگري را دوست دارند خودشان را هم دوست داشته باشند.

در روابط صميمانه عزت نفس بسيار مهم است. به واقع اگر شما به خودتان عشق نورزيد، سخت است كه به ديگري عشق بورزيد. پيش از اينكه بتوانيد عشق بورزيد و دريافتكنندهي عشق باشيد، نياز به احساس امنيت و عزت نفس داريد.

3 ـ هر دو نفر بتوانند همانگونه که از باهم بودن لذت ميبرند از تنها بودن نيز لذت ببرند.

تعادل بين «با هم بودن» و «با هم نبودن» يا تعادل بين «همراهي» و «دوري» در يك ارتباط صميمانه، نقش مهمي دارد. يك ارتباط صميمانه به هر دوي آنها نياز دارد. براي ايجاد اين تعادل همسران بايد بتوانند از فعاليتهاي جداگانه، در اوقاتي كه با هم نيستند، لذت ببرند. زياد با هم بودن ميتواند به رفتارهاي مخرب و منفي مثل كنترل همسر و قدرناشناسي منجر شود.

4 ـ هر دو نفر در شغل و حرفهي خود ثبات داشته باشند.

شغل يا حرفهي با ثبات و رضايتآور، در عين حال كه ميتواند امنيت مالي به همراه داشته باشد، ايجاد امنيت هيجاني ميكند. زمانيكه شغل و حرفهي فرد به خوبي پيش ميرود، او ميتواند زمان بيشتر و انرژي بالاتري را صرف ارتباط خود با ديگري كند. از طرف ديگر هر چه دل مشغولي و استرس فرد نسبت به كار و فعاليت بيشتر باشد. انرژي كمتري براي ارتباط خواهد داشت.

5 ـ هر دو نفر از خود، آگاه باشند و خود را بشناسند.

يك ارتباط صميمانه، نياز به گشادگي، درستكاري و صداقت بين دو نفر دارد. هر فردي بايد بتواند توانمنديهاي خود را ارزيابي كند و ضعفهاي خود را به طور واقعبينانه بشناسد و مشكلات را تقصير ديگران نداند. در ضمن لازم است كه هر طرف بداند كه از ديگري چه ميخواهد و انتظاراتش از او چيست و نيز اينكه در اين ارتباط چه ميتواند به ديگري ارايه كند و چه انتظاري را ميتواند برآورده سازد. آشنايي ميتواند در اين راه كمك زيادي به افرادي كه خواهان ازدواج با هم هستند بكند.

6 ـ هر دو نفر بتوانند نظرات و خواستههاي خود را قاطعانه بيان كنند.

يكي از كليدهاي رشد صميميـّت، جسارت است. جسارت به اين معني كه آنچه را ميخواهيد به طور شفاف، مستقيم و به شيوهي درست بيان كنيد. افرادي كه جسارت ـ با معني بيان شده ـ ندارند، اغلب در روابط خود، منفعل / پرخاشگر هستند، يا اينكه تلاش ميكنند ديگران را فريب دهند و در ارتباط، نقش بازي كنند. هر چه كه همسران خواستههاي خود را شفافتر بيان كنند، احتمال اينكه به خواستهي خود برسند بيشتر است. جسارت را نبايد با خشونت اشتباه گرفت. خشونت تلاش براي سلطه بر ديگري است و جسارت بيان سادهي نياز و ميل فرد، با شفافيت و صراحت همراه با رعايت ادب و حقوق ديگران است.

7 ـ هر دو نفر سعي كنند كه خود خواه نباشند و خواستههاي ديگري را برآورده كنند.

وقتي كه ما به نيازهاي ديگران توجه ميكنيم، آنها نيز به نيازهاي ما توجه ميكنند. اين يك قانون است و قانون «جلب توجه روشن بينانه» نام دارد. اصل بر اين است كه خودخواهي كمتر، بهترين صلاح فرد است چرا كه به روابط همكارانه و صميمانه كمك ميكند و براي همه سودمند است. مراقبت بدون انحصار طلبي و توجه بدون حسادت، همسر را تشويق ميكند تا به ظرفيتهاي بالقوهي خود بپردازد و توانمنديهاي نهفتهي دروني خود را بشناسد و اين يعني سود بردن هر دو نفر.

دكتر مجيد محمودي مظفر ، روانشناس و استاد دانشگاه ، مركز روانشناسی و مشاوره راه فردا

^