ارتباط خوب از سه رکن اصلی دارد:

گوش دادن ماهرانه (همدلی)

ابراز وجود موثر(قاطعیت)

توجه کردن و علاقه نشان دادن(احترام)

همدلی و یا گوش دادن ماهرانه اولین ویژگی ارتباط خوب است.
یعنی گوش می کنی و سعی می کنی دنیا را از دید او ببینی در حرفهایش حقایقی را پیدا کنی حتی اگر انتقادی از شما کرد و غیر منصفانه بود و با نقطه نظر شما تفاوت داشت برای احساسش احترام قایل شوید. اغلب افراد شنونده های خوبی نیستند وقتی ناراحتند به این توجه ندارند که طرف مقابل آنها چگونه فکر می کند و سعی نمی کنند در حرفهای طرف مقابل واقعیاتی پیدا کنند به جای آن از خود دفاع می کنند و اصرار دارند که طرف مقابل اشتباه می کند.


قاطعیت دومین ویژگی در ارتباز خوب می باشد
اینکه احساسات خود را آشکارا به شکل مستقیم ابراز می کند و از واژهایی همچون
احساس می کنم کمی ناراحت هستم
یا
احساس اندوه می کنم
استفاده می کنند .
و احساسا ت خود را مودبانه بیان می کنند تاطرف دیگر احساس تحقیر شدن یا مورد حمله قرار گرفتن نداشته باشد.


احترام سومین ویژگی در ارتباط خوب می باشد.
شما با طرف مقابل خود با نگرشی از مهربانی ، علاقه، توجه و احترام روبرو می شوید ،هرچند ممکن است ناراحت باشید.
برعکس ؛ در یک ارتباط بد باطرف مقابل به شکلی تحقیر آمیز حرف می زنید ؛انگار دشمن شماست و هدف شما سرکوب کردن اوست.



 

 







پروين حميدي ، مشاور خانواده ، مركز روانشناسي و مشاوره راه فردا

^