1- تمرین خود-ارام بخشی:

هنگامی که تعارض شدیدی در حال وقوع است، یک مهلتی بدهید. بروید قدم بزنید، دوش بگیرید، کتاب بخوانید، هرکاری می خواهید بکنید تا چند نفس عمیق بگیرید، ارام شوید، و با چارچوب ذهنی بهتر باز گردید

2- شروع ارام گفت و گو:

دقت کنید که، مکالمات معمولا به نقطه ای منتهی می شوند که از ان شروع شده اند، در نتیجه با لحنی ارام بحث را اغاز کنید. واقعه را توصیف کنید و مودبانه صحبت کنید.

3- تعمیر رابطه و تشنج زدایی از تعارض:

ازعباراتی نظیر "بزار دوباره تلاش کنم"، "متاسفم" برای کمک به تشنج زدایی از تعارض و تعمیر رابطه استفاده کنید.

4- گوش دادن به احساسات و ارزوهای اساسی شریک زندگی تان:

شما بایستی از دو جهت روی این معقوله کار کنید. از یک طرف به گفت و گوهایتان وضوح بیشتری بدهید و احساسات وخواسته هایتان را شفاف تر و دقیق بیان کنید. از طرف دیگرشنونده بهتری باشید و سعی کنید خواسته های اساسی شریک عاطفی تان را کشف کنید.

5-نسبت به شریک عاطفی تان نفوذ پذیر باشید:

و ایده های شریک عاطفی یتان را مهم تلقی کنید و به انها احترام بگذارید.

6-مذاکره و مصالحه:

مصالحه یک هنر است. در مصالحه هر دو طرف بایستی احساس احترام، درک و حمایت بکنند. هر طرف چیزی به دست می اورد و چیزی از دست می دهد، در نتیجه هر دو برنده اند.

 

 

^