نقش حواس پنجگانه در یادگیری :


اهمیت استفاده ازحواس پنج گانه و تقویت حواس در یادگیری. حواس مختلف نقش واحدی در یادگیری ندارند.
75 % یادگیری از طریق حس بینائی صورت میگیرد.
13 % یادگیری از طریق حس شنوائی صورت میگیرد.
6 % یادگیری از طریق حس لامسه صورت میگیرد .
3 % یادگیری از طریق حس شامه صورت میگیرد .
3 % یادگیری از طریق حس ذائقه صورت میگیرد.

یکی از مهمترین هدفهای آموزش و بازی درمانی بکاربردن و تقویت حواس پنجگانه ی کودکان یعنی: بینایی، شنوایی، چشایی و بساوایی (لامسه )است.ادامه دارد...

 

 

پروين حميدي ،روانشناس ، مركز روانشناسی و مشاوره راه فردا

^