تمرین تقویت حافظه


1. به منظور افزایش ذخیره ی حافظه ی اصلی خود، برنامه ای بریزید که طی آن شروع به یادگیری موضوعات و زبان های جدید کنید.

2. هرگونه فعالیتی را که فکر می کنید در به خاطر آوری به شما کمک می کند، در خود ترغیب کنید.

3. به خواب های خود توجه کنید، تصاویر حافظه ای را که فکر می کردید «قبلاً فراموش کرده بودید» به دقت بررسی کنید.

4. گهگاهی سعی کنید همه ی اجزای زندگی خود را در آن زمان جستوجو کنید.

5. دفترچه ای داشته باشید و در آن از کلمات کلیدی، طراحی های کوچک خاص، رنگ های مختلف و نقشه های ذهنی استفاده کنید.

6. از سیستم های خاص حافظه و شیوه های سیستم مختلف آن برای تفریح، تمرین و به خاطر آوری استفاده کنید.

7. زمان یادگیری خود را سازماندهی کنید تا اینکه تأثیرات ابتدایی و نهایی آن به بیشترین حد برسند و تا جایی که، افت در میانه ی راه یادگیری به حداقل برسد.

8. مرور کنید و اطمینان حاصل کنید و اطمینان حاصل کنید که این مرور دقیقاً قبل از افت آنچه می خواهید یادبگیرید، اتفاق می افتد.

9. روند های یادگیری نیمکره ی راست خود را تقویت کنید، زیرا این بخش است که باعث ایجاد تصاویر و رنگ هایی می شود و در نتیجه یادآوری را آسانتر می کنند.

10. سعی کنید اشیاء را تا آنجا که ممکن است با جزئیات بیشتری ببینید و حس کنید- هرچه جزئیات بیشتری ذخیره کنید، توانایی به خاطرآوری تان بیشتر خواهد شد.

 

اگر این کارها را انجام دهید و همیشه به خودتان یادآوری کنید که با مراجعه ی دائمی به کتابهای حافظه، با قرار دادن یادداشت های یادآوری کننده در جاهای مناسب، با طراحی برنامه های مرور و نیز با خواستن از دیگران برای «کنترل دقیق» شما، ذهن و حافظه تان، پیشرفت تدریجی اجرای این اعمال برای بقیه ی زندگی تان را برای شما ممکن خواهد ساخت.

 

 

مرکز مشاوره و روانشناسی راه  فردا

گرد آورنده: بهارک حسینی ( روانشناس در زمینه افسردگی، وسواس و اضطراب ) - نگار صادقی

^