تحقیقات علمی نشان داده است زنانی که آرایش غلیظ می کنند از دیدگاه دیگران رهبران موفقی به نظر نمی آیند.

 

مطالعات انجام شده به سرپرستی دکتر کریستوفر واتکینز از دانشگاه آبرتای نشان داده است آرایش زیاد یک خانم ، میتواند تاثیرمنفی بردرک توانایی های رهبری او از نگاه دیگران بگذارد.

در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد تا مجموعه ای از تصاویر یک زن بدون آرایش و با آرایش مهمانی را مشاهده کنند.

از نرم افزارهای کامپیوتری برای دستکاری در مقدار آرایش بر روی هر چهره استفاده شد.

به هر شرکت کننده 16 جفت تصویر از زنان مختلف در حالی که آرایش زیاد داشتند وبدون آرایش بودند نشان داده شد.و از آنها خواسته شد که در هرعکس از بین جفت تصاویر آن تصویر که حس می کنند رهبر بهتری است را انتخاب کنند.

نتایج به دست آمده نشان داد که هم زنان و هم مردان نسبت به توانایی مدیریتی زنانی که آرایش بیش تری دارند دیدگاه منفی تری دارند.

در حالی که یافته های قدیم حاکی از این بود که زنان خوش چهره احترام بیش تری از جانب دیگران دریافت می کنند،تحقیق اخیر نشان داد که آرایش باعث افزایش ارزیابی دیگران از توانایی های مدیریتی و رهبری فرد نمی شود.

Journal Reference:

Esther A. James, Shauny Jenkins, Christopher D. Watkins. Negative Effects of Makeup Use on Perceptions of Leadership Ability Across Two EthnicitiesPerception, 2018; 030100661876326 DOI: 10.1177/0301006618763263 تحقیقات علمی نشان داده است زنانی که آرایش غلیظ می کنند از دیدگاه دیگران رهبران موفقی به نظر نمی آیند.

^