توانایی حل مسئله خانوادگی فرمول جادویی ندارد و محدود به عده خاصی نیست. بلکه مستلزم آن است که سبک و شیوه فرزندپروری خود را بشناسید و روشی را در پیش بگیرید که متناسب با طرز رفتار فرزندتان باشد و سبب هماهنگی میان شما شود.

اگر واقعا میخواهید در خانواده تان تغییر ایجاد کنید انجام این کار کاملا ضروری است.

سه سبک، شیوه یا سطح مدیریتی عمده در ارتباط والدین با فرزندان وجود دارد. اگرچه هریک از ما یک سبک فرزندپروری غالب داریم اما باید گفت که هیچیک از این سبکها دائمی و بی تغییر نیستند و میتوانند به تناسبا تعاملات خانوادگی تغییر کنند.

به عبارت دیگر، ممکن است ما در شرایط و موقعیت های مختلف، سبکهای مختلفی را اتخاذ کنیم.

سبکهای فرزندپروری

1-   سبک فرزندپروری مستبد:

این والدین به صراحت به فرزندانشان میگویند که چه کاری را انجام دهند و چه کاری را انجام ندهند؛ قوانین مشخص و معمولا انعطاف ناپذیرند. بیشتر تصمیم گیریهای خانوادگی را به تنهایی انجام میدهند. پدر یا مادر مستبد اهداف خانوادگی را تعیین میکند و به فرزندانش پاداش میدهد یا آنها را تنبیه میکند. این والدین انتظارات روشنی از فرزندانشان دارند . در خانواده آنها وظیفه هرکس مشخص است. این سبک فرزندپروری معمولا با مشاجره و درگیری همراه است.

2-   سبک فرزندپروری مساوات طلب:

والدین در این سبک به فرزندان اجازه میدهند که رد تصمیم گیریهای خانوادگی مشارکت کنند و خانواده مانند یک تیم عمل میکند. تمام اعضای خانواده در تعیین اهداف، تصمیم گیری و حل مشکلات نقش دارند و درون خانواده جوی از ارتباط موثر و روحیه همکاری حاکم است. این والدین معمولا در دستیابی به توافق به روش مذاکره موفق هستند.

در این خانوادهها کودکان یاد میگیرند که نظرات و اعتقاداتشان ارزشمند و محترم است. در مجموع والدین مساوات طلب والدینی پاسخگو و مهربان هستند که به نیازهای فرزندانشان توجه دارند.

^