خودآگاهی


•آگاهی از نقاط قوت
•آگاهی از نقاط ضعف
•تصویر خود واقع بینانه
•آگاهی از حقوق و مسئولیت ها
•توضیح ارزشها
•انگیزش برای شناخت


مهارتهای ارتباطی

•ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر
•ابراز وجود
•مذاکره
•امتناع
•غلبه بر خجالت
•گوش دادن


همدلی

•علاقه داشتن به دیگران
•تحمل افراد مختلف
•رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر
•دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)
•احترام قائل شدن برای دیگران


مهارتهای بین فردی

•همکاری و مشارکت
•اعتماد به گروه
•تشخیص مرزهای بین فردی مناسب
•دوستیابی
•شروع و خاتمه ارتباطات


مهارتهای حل مسأله

•تشخیص مشکلات علل و ارزیابی دقیق
•درخواست کمک
•مصالحه (برای حل تعارض)
•آشنایی با مراکزی برای حل مشکلات
•تشخیص راه حل های مشترک برای جامعه


مهارتهای تفکر خلاق

•تفکر مثبت
•یادگیری فعال ( جستجوی اطلاعات جدید )
•ابراز خود
•تشخیص حق انتخاب های دیگر ( برای تصمیم گیری )
•تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات


مهارتهای مقابله با هیجانات

•شناخت هیجان های خود و دیگران
•ارتباط هیجان ها با احساسات ، تفکر و رفتار
•مقابله با ناکامی ، خشم ، بی حوصلگی ، ترس و اضطراب
•مقابله با هیجان های شدید دیگران


مهارتهای تصمیم گیری

•تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایق کارهایی که می توان انجام داد که انتخاب را تحت تأثیر قرار دهد.
•تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها
•تعیین اهداف واقع بینانه
•برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود
•آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها برای انطباق با موقعیت های جدید


مهارتهای تفکر انتقادی

•ادراک تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بر ارزشها ، نگرشها و رفتار
•آگاهی از نابرابری ، پیشداوری ها و بی عدالتی ها
•واقف شدن به این مسئله که دیگران همیشه درست نمی گویند
•آگاهی از نقش یک شهروند مسئول


مهارتهای مقابله با استرس

•مقابله با موقعیتهایی که قابل تغییر نیستند
•استراتژی های مقابله ای برای موقعیت های دشوار ( فقدان ، طرد ، انتقاد)
•مقابله با مشکلات بدون توسل به سوء مصرف مواد
•آرام ماندن در شرایط فشار
•تنظیم وقت


دكتر گلريز پورمحدث ، روانشناس ، مركز روانشناسي و مشاوره راه فردا

^