خود جنسی

همه ی ما دارای جنسیت هستیم. جنبه های جنسیت به دو گونه توصیف می شود. الف. هویت جنسی، ب. علایق جنسی.
هویت جنسی بر مرد بودن یا زن بودن ما اشاره می کند. (البته باید گفت به میزانی که ما احساس زن بودن یا مرد بودن را داریم نیز اشاره می کند.) هویت جنسی فقط ساختمان فیزیکی بدن را تشکیل نمی دهد. ما از دوران کودکی در نقش های جنسی اجتماعی می شویم و یاد می گیریم که رفتارها، افکار و ارزش های معینی را به عنوان «مذکر» یا «مؤنث» بشناسیم.
علایق جنسی به چگونگی ابراز تمایلات جنسی اطلاق می شود. در این مورد، حداقل سه نظریه مطرح شده است: 1_ داشتن تمایل جنسی به جنس مخالف. 2_ دوجنسی بودن. 3_ هم جنسگرایی.
در حالت اول، فرد مایل است که تمایل های جنسی خود را به جنس مخالف ابراز کند. در حالت دوم، شخص به دو جنس تمایل دارد. و در حالت سوم فرد تمایل های جنسی اش را به جنس موافق ابراز می کند.
آنچه مسلم است، در جامعه ما از نظر آماری تمایل های جنسی به جنس مخالف هنجار شناخته شده است. افرادی که به جنس موافق خود تمایل جنسی دارند، با برچسب های گوناگونی رو به رو هستند. به نظر می رسد افرادی که به هر دو جنس تمایل دارند، به آسانی در گروهی جای نمی گیرند و به ندرت از آنها صحبتی می شود. با این حقیقت که تمایل به جنس موافق یا هر دو جنس احساس گناه می کنند. شما در مورد تمایلات جنسی خویش چگونه می اندیشید؟ چگونه آنرا بهبود می بخشید؟ درباره تفکر خود در انتخاب تمایلات جنسی چه احساسی دارید؟ آماندگانر در مقاله ای درباره قضاوت جنسی در روانشناسی حداقل به چهار عامل در کشف ارتباط های جنسی اشاره می کند:


 نگرش خودتان درباره جنسیت؛
 نتیجه ادراک شما از دوران کودکی به عنوان یک موجود جنسی؛
 درک شما ا ز آموزش جنسی
 استفاده از زبانی که در بحث موضوع های جنسی به کار می برید.
چهار نکته ای را که گانر مطرح کرده است، می تواند نقطه شروع خوبی برای کشف پیشینه جنسی تان باشد و ممکن است موجب تغییر آن شود.


مأموریت شماره 10

ورق کاغذی تهیه کنید و دو عنوان مذکر و مؤنث را اول صفحه بنویسید. زیر هر کدام از عناوین واژه های مربوط به گروه خود را یادداشت کنید. وقتی کارتان تمام شد، توجه کنید تا چه میزانی از ملاک های مذکر یا مؤنث بودن برخوردار هستید.
سپس به تمایلات جنسی خود توجه کنید. خود را چگونه می بیینید؟ تمایل به جنس مخالف یا موافق یا به هر دو؟ آیا کاملاً در یک گروه جای می گیرید؟ آیا می توانید تغییر تمایل های جنسی خود را تصور کنید؟ در مورد افرادی که تمایل های جنسی شان با شما فرق دارد چگونه فکر می کنید؟ چرا؟ اگر بتوانید، بد نیست این تمرین را با گروهی از همکاران یا دوستان انجام دهید. سعی کنید نظرهای مخالف را بپذیرید.

 

 

 

 

منبع: کتاب من کیستم؟ 

گردآورنده: نگار صادقی

مرکز مشاوره راه فردا

^