احساس امنیت می کند و در اغلب کارها به کسی تکیه نمی کند .
 
در بسیاری از موارد می تواند مستقل عمل کند مثلا در مسائلی چون استفاده از پول , وقت , لباس و مانند اینها معمولا خود انتخاب می کند .
 
فردی هنجارپذیر , قانون گرا و منظم است , او با اطمینان از خط عابر پیاده عبور می کند و نظم در زندگیش حاکم است و به هنجارهای جامعه  احترام می گذارد . 
 
مسئولیت پذیر است , سریع و با اطمینان عمل می کند , گاهی مسئولیت کارهای روزانه را به عهده می گیرد یا بی آنکه از او خواسته شود به کمک دوستانش می شتابد . 
 
اغلب پیش بینی می کند که با احترام دیگران مواجه هست .
 
به پیشرفت هایش افتخار می کند هنگامیکه از پیشرفت های او حرفی به میان می آید با مسرت تصدیق می کند و حتی به سبب آنها گاه گاهی از خود تعریف می کند .
 
این که کسی به او نگاه کند یا نکند تاثیری در نحوه انجام کارهایش نخواهد داشت . 
 
رفتار مناسبی در مواجهه با تعارفات از خود نشان میدهد . 
 
ناکامی را به خوبی تحمل می کند و هنگام رو به رو شدن با ناکامی ها واکنش های مختلف نظیر شکیبایی , خندیدن , بلند حرف زدن و  از خود نشان می دهد و قادر است از انچه موجب ناکامیش شده سخن بگوید و در مقابل انتقادات حالات تدافعی به خود نمی گیرد.
 
در مقابل افرادی که دارای موقعیت قدرت و نفوذ هستند احساس ناراحتی نمی کند .
 
احساس میکند که می تواند دیگران را تحت تاثیر قرار دهد از تاثیری که بر افراد خانواده , دوستان و غیره دارد مطمئن است .
 
از زندگی اغلب احساس رضایت می کند .
 
ارزیابی واقع گرایانه ای از عملکرد خود دارد . 
 
 
 
 
 
 
 
گردآورنده : بهارک حسینی ، روانشناس ، مرکز روانشناسی و مشاوره راه فردا
 
 
 
 
 
^