کسانی که به اشتباه وابستگی را با عشق ( دلبستگی ) اشتباه گرفته اند توجه کنند و نسبت به اصلاح آن بکوشند و سعی کنند با دلبستگی پایه های یک خانواده گرم را پی ریزی کرده یا مستحکم نمایند .

تفاوت اول
دلبستگی :رابطه ای خاص و پایدار بین 2نفراست که بواسطه خواستن یکدیگر , آن دو به هم نزدیک می شوند و هردو تمایل دارند
وابستگی :به رابطه ای اشاره دارد که درآن وجود یک فرد به طرف مقابلش بستگی دارد (اگر تو نباشی ,من مرده ام )

تفاوت دوم
دلبستگی :ساز و کاری طبیعی برای بقاءاست
وابستگی :مکانیسمی مرضی است

تفاوت سوم
دلبستگی :از احساس امنیت و صمیمیت شکل می گیرد
وابستگی :از احساس ناامنی نشات می گیرد

تفاوت چهارم
دلبستگی : احساس تعلق وجود دارد
وابستگی : احساس تملک و جود دارد

تفاوت پنجم
دلبستگی :به شخص استقلال می دهد
وابستگی :آزادی را از شخص می گیرد

تفاوت ششم
دلبستگی :فرد را آنطور که هست می خواهیم
وابستگی:فردرا آن چنان که می خواهیم , شکل می دهیم

تفاوت هفتم
دلبستگی :شدت احساسات مثبت و منفی نسبت به معشوق در حد تعادل قرار دارد
وابستگی : احساسا ت شدید و غیرقابل کنترل نسبت به معشوق مشاهد

^