ادراک          = = =        perceotion

فرآیندی که توسط آن اطلاعات حسی سازمان داده می شود و یکپارچه می گردند و معنای داده هی ورودی تفسیر می شوند و نهایتا پاسخ حرکتی صورت بندی می گردد ادراک می باشد, اساسا ادراک فرایندی سازمان یافته است و تجارب گذشته در این فرآیند نقش هدایت کننده ای دارد. فرایند ادراک با کشف,تغییر,بازشناسی و تشخیض اطلاعات ورودی برای تفسیر سر و کار دارد. سپس اطلاعات موجود معنی می شوند.

ادراک جز مهمی از رفتار حرکتی است زیرا یادگیری حرکتی پیچیده و عملکرد آن نیاز به کارکرد ادراک دارد.

اجزا ادراک :

1- Detection ردیابی,کشف,بازرسی

2-Discrimination افتراق, تمیز

3-identification شناسایی,همانند سازی

4-Recognition بازشناسی

ادراک فرایند سازمان دادن و معنا دادن به درون داد های حسی است

از این رو به عنوان راهنمای رفتار از کارکرد مفیدی برخوردار است. در حقیقت, رفتار به نحو گسترده ای به برداشت از جهان اطراف وابسته است , ادراک کمک می کند تا پاسخهایی که می دهیم تعیین شود.

رفتار حرکتی موثر و کارآمد کاملا وابسته به ادراک است.

^