((کاری که خوب آغاز شده باشد,نیمی از آن انجام شده است))

روشهای شروع سخنرانی با زبان بدن

 • معرفی شما توسط شخصی دیگر
 • با اعتماد قدم بردارید برای رفتن کنار معرف , با او دست دهید,پس از این که وی از صحنه کامل خارج شد با خوشرویی به سمت حضّاربرگردید و پس از چند ثانیه شروع کنید
 • لباس مناسب به تن داشته باشید: چیزی در سر و وضع شما نباید باعث حواس پرتی شود,نوع لباس پوشیدن شما نشان دهنده ی طرز فکر شما درباره ی خودتان و حضّار است
 • حس مثبت به وجود آورید :توجه کنید زمانی که حضار شما را دوست دارند پیغامتان را بهتر دریافت خواهند کرد
 • تماس چشمی برقرار کنید: باعث صحبت کردن بهتر و رابطه ی خوب با حضّار می شود
 • با اعتبار و متواضع صحبت کنید:راستگویی,لبخند های بی ریا,لحن صمیمی و ارتباط دوستانه,با اطمینان صحبت کردن
 • خشک نباشید و از زبان بدنتان استفاده کنید

 

روشهای شروع سخنرانی با کلام

 • از گردانندگان تشکر کنید
 • از حضّار تمجید کنید
 • با یک عبارت مثبت شروع کنید
 • از عباراتی برای حضّار استفاده کنید که فکر آنان را بر می انگیزد
 • به رویداد های تاریخی مراجعه کنید
 • به اشخاص مهم و نقل قولشان اشاره کنید
 • گفتگوی اخیرتان را بیان کنید
 • از تحقیقات اخیر گزارشی بیان کنید
 • به آنها امید دهید
 • اگر ممکن است با شوخ طبعی آغاز کنید
 • شادی آفرین باشید
 • یک سئوال بپرسید,نظرسنجی کنید
 • بگذارید با یکدیگر صحبت کنند

هدف شما

شروع قدرتمند و در دست گرفتن مهارتی آموختنی است,

راههایی بیابید که کلامتان را با گرمی,با دوستی و یا تاثیری بیشتر آغاز کنید که بتوانید ظرف 30 ثانیه ی اول حضّارتان را جذب کنید.

^