حریم و فاصله ی صحیح

حریم صمیمی

0 تا 5 سانتی متر

فاصله مناسب روابط عاشقانه و خانوادگی

حریم خصوصی نزدیک

50 تا 70 سانتی متر

این فضا همچون حبابی دور فرد است

این ناحیه در رابطه با دوستان,آشنایان و همکاران نزدیک است

حریم خصوصی دور

70 تا 120 سانتی متر

این فاصله زمان مناسبی ست برای زمانی که با طرفمان می خواهیم بحث کنیم

حریم اجتماعی

70 تا 350 سانتی متر

فاصله ی مناسب برای مراودات کاری روزانه و برای ایجاد آشنایی در محیط اجتماعی.

حریم عمومی

بیش از 350 سانتی متر

فاصله ی مناسب برای سخنرانی های عمومی.

^