1. مشتری یابی

2.حسن تفاهم و اعتماد ایجاد کنید

  • خریداران چه چیزی دوست داردن؟
  • به مشتریتان گوش دهید
  • یک گفته را در قالب پرسش بیان کنید

3.نیاز ها را به درستی شناسایی کنید

  • نگرش این که من ((مدرک دکترای فروش)) را دارم را انتخاب کنید
  • در ابتدا احتیاجات را شناسایی کنید

4.ایراد سخنرانی

5.پاسخ منطقی و متفکرانه به اعتراضات

6.به پایان رساندن فروش

  • پایان دعوت گونه
  • پایان اداره کننده
  • آموختن هنر به پایان رساندن
  • به دنبال این باشید که خریدار در همان لحظه تصمیم بگیرد (من درباره اش فکر می کنم و اطلاع می دهم یعنی خداحافظ برای همیشه)

7. فروش مجدد و مرجوعی

^