نشانه های استرس

داشتن فشار های عصبی,فکری و عاطفی

بی جهت دلشوره داشتن

احساس درد در ناحیه ی قلب,گردن,سینه ,کتف و دست یا پا

زود به گریه افتادن

احساس تنهایی و غمگینی کردن

احساس خستگی و کوفتگی در عضلات

بد خوابی , دیر به خواب رفتن,کم خوابی

مشکل در تصمیم گیری

کرخ شدن قسمت هایی از بدن

نارضایتی از محیط کار و زندگی

در برخورد با دیگران زود عصبانی شدن

سوءظن داشتن و بد گمان بودن

نداشتن ثبات عاطفی

لرزش و پرش عضلانی داشتن

اضطراب و پرخاشگری

پیری و مرگ زودرس

^