احساس و واکنش انسان در مواجهه با موقعیت هایی که انجام عملی را مشکل می سازدبه ویژه عملی که فوق توانایی های وی می باشداعم از روانی,تنی یا اجتماعی زمینه استرس را فراهم می کند.

عامل فشار (stressor) که منبع فشار روانی است می تواند عاملی باشد که موجبات برهم خوردن تعادل روانی فرد را فراهم آورد و فرد را در حالت زیر قرار دهد :

1. عدم توانایی و همرنگ شدن با تغییرات محیط و شرایط زندگی

2.عدم توانایی در پذیرش تغییرات عاطفی و احخساسات قوی و قبول مسئولانه ی آنها

3.عدم توانایی در درک حوادث یا مسائل پیش آمده.

4.عدم توانایی در برقراری ارتباط درون فردی و بین فردی پایدار و تشویق آمیز و برانگیزنده به ویژه در موق عیت های احساسی,عاطفی,خلقی و رفتاری

 

^