1) مجموعه ای ثابت از رفتار ها و تجربه های درونی که با فرهنگی که فرد دارد هیچ مطابقتی ندارد

و این مجموعه در موارد زیر مشاهده می شود :

  • شناخت : روش های ادراک خود و دیگران
  • عاطفیت : شدت,دامنه, وبجا بودن واکنش های هیجانی
  • عملکرد های میان فردی
  • کنترل تکانه

2) این مجموعه ی ثابت غیرقابل انعطاف است,دامنه ی وسیعی از موقعیت های اجتماعی و شخصی را در بر می گیرد.

3)منجر به رنج شخصی یا نابسامانی در عملکرد شغلی ,اجتماعی و یا دیگر زمینه های مهم زندگی است.

4)این مجموعه یا الگو ثبات دارد و شروعش در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی است.

5) این الگو را نمی توان تظاهر یا پیامد یک اختلال روانی دیگر دانست.

6)این الگو را نمی توان به آثار فیزیولوژیک یک ماده یا به عارضه ی پزشکی نسبت داد.

 

^